ปัจจัยที่จะทำให้สหกรณ์ประสบความสำเร็จ 

การที่จัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้นนั้น แทบทุกที่ล้วนแล้วแต่มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการแก้ปัญหาและช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด โดยการดำเนินงานให้ได้ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวนั้น ก็จำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้ปัจจัยที่จะทำให้กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ประสบความสำเร็จ ตามหลักการดำเนินงานที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้แนะนำไว้ จะประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆ ดังนี้
 

1.  สมาชิกสหกรณ์และกรรมการดำเนินการต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการสหกรณ์สหกรณ์ รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ รวมทั้งหลักและวิธีการดำเนินงานของสหกรณ์ อันจะนำมาซึ่งความราบรื่น มั่นคง และเข้มแข็ง สามารถก่อประโยชน์ให้สมาชิกได้ตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นควรอบรมให้บุคคลที่จะมารวมกันตั้งสหกรณ์ให้รู้เรื่องดังกล่าวด้วย

2. ทุนดำเนินงานสหกรณ์ ทุนการดำเนินงานของสหกรณ์นั้น ได้มาจากค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินกู้ยืม เงินช่วย เหลือจากบุคคลอื่นๆ และกำไรที่สะสมไว้ ผู้ริเริ่มตั้งสหกรณ์จึงควรมีการวางแผนประมาณการไว้ว่าจะได้เงินทุนเป็นจำนวนเท่าใด จากไหน และถ้าไม่เพียงพอจะหาเพิ่มเติมได้โดยวิธีใด

3. ปริมาณธุรกิจที่เพียงพอรองรับสหกรณ์ต้องมีรายจ่ายจากการดำเนินธุรกิจ รายจ่ายบางประเภทคงที่ไม่ว่าจะทำธุรกิจมากน้อยเท่าใด เช่น เงินเดือน ค่าสึกหรอ เป็นต้น ดังนั้น สหกรณ์จะต้องทำธุรกิจให้มากพอจนมีรายได้คุ้มกับรายจ่าย ผู้ริเริ่มตั้งสหกรณ์จึงต้องประมาณดูว่าสหกรณ์สมควรทำธุรกิจกับสมาชิกในด้านไหนมากน้อยเพียงใด ตลอดจนการโฆษณาเชิญชวนหรือชักชวนให้สมาชิกมาทำธุรกิจกับสหกรณ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

4. ผู้จัดการสหกรณ์สหกรณ์ต้องทำธุรกิจ ต้องมีผู้รับผิดชอบการดำเนินงานและควบคุม กิจการของสหกรณ์อย่างใกล้ชิด ผู้จัดการสหกรณ์ต้องทำงานให้สหกรณ์เต็มเวลา ควรมีประสบการณ์ ในการดำเนินธุรกิจ มีความสามารถซื่อสัตย์ ขยันขันแข็ง และมีความรู้ในหลักการวิธีการสหกรณ์ ผู้ริเริ่มตั้งสหกรณ์จึงจำเป็นต้องพิจารณาคัดเลือกหาคนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์

5. ความต้องการของกลุ่มบุคคลที่จะรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์จะต้องเป็นความต้องการที่แท้จริง ของกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันเป็นสหกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เขาเหล่านั้นไม่สามารถแก้ไขได้โดยลำพัง

โดยสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีปัจจัยต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว จะสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และตั้งอยู่บนพื้นฐานที่มั่นคง


(ข้อมูลประกอบจาก : กรมส่งเสริมสหกรณ์ www.cpd.go.th)