กองทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงิน

               

 

                เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายหรือแนวทางในการสร้างมาตรการคุ้มครองเงินฝากและเงินออมของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ชัดเจน รวมทั้งการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์หลายแห่งเกิดวิกฤติการณ์ทางการเงิน เช่นกรณีที่มีสมาชิกของสหกรณ์ถอนเงินฝากจำนวนมาก ส่งผลให้สหกรณ์นั้นๆ ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง และเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยไม่ต้องรอการออกกฎหมายของภาครัฐ ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้เวลานานหรืออาจเป็นไปได้ยากที่จะเกิดกองทุน

                ดังนั้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ในฐานะองค์การกลางของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้พิจารณาเห็นว่าการรักษาเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์สมาชิกเป็นเรื่องสำคัญ จึงดำเนินการศึกษาแนวทางการสร้างความมั่นคง และมีเสถียรภาพทางการเงินในขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ และมีข้อเสนอว่าควรมีการจัดตั้ง กองทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงิน (Liquidity Poll Fund)ซึ่งสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นสมาชิกของ ชสอ. สามารถส่งใบสมัครตามแบบที่ ชสอ.กำหนด พร้อมด้วยเอกสารประกอบการสมัคร คือ (1) งบทดลองหรืองบดุลสุดท้ายก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการ และ (2) สำเนาใบสำคัญจดทะเบียนสหกรณ์

                โดยสิทธิประโยชน์ของสหกรณ์สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ คือ บริการเงินกู้จากโครงการได้จำนวนไม่เกิน 3เท่า ภายใน 3วันทำการนอกจากนี้ยังจะได้รับความช่วยเหลือในการกำหนดแผนฟื้นฟูแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องของสหกรณ์สมาชิก รวมทั้งรับบริการทางวิชาการที่โครงการจัดขึ้น และรับทราบรายงานสถานะของเงินออมตามโครงการ

                และหน้าที่ของสหกรณ์สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการที่จะต้องปฏิบัติตาม คือ ส่งงบทดลองหรืองบดุลให้แก่ ชสอ.เป็นประจำทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนล่าสุดก่อนเข้าร่วมโครงการ และเมื่อแรกเข้าโครงการ สหกรณ์ต้องซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินและหรือเงินฝากประจำกับ ชสอ. ที่มีระยะเวลามากกว่า 12 เดือน จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของยอดเงินฝากจากสมาชิก ณ วันสิ้นเดือนก่อนเข้าร่วมโครงการ โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินและหรือเงินฝากประจำตามประกาศของ ชสอ. ณ วันที่ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินและหรือเงินฝากประจำ และเมื่อครบกำหนดเวลาการไถ่ถอน สหกรณ์ต้องต่อตั๋วสัญญาใช้เงินหรือเงินฝากประจำนั้น ระยะเวลามากกว่า 12 เดือนเสมอ


(ขอบคุณข้อมูลจาก : ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด. (ชสอ.) http://www.fsct.com)