สหกรณ์ดีเด่นประจำปี 2559 โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์


ผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2559 โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์

จากการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ที่มีผลงานโดดเด่นตามสาขาอาชีพและประเภทสหกรณ์ ประจำปี 2559 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณ เผยแพร่ผลงาน และเป็นแบบอย่างในการพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ มีสหกรณ์ดีเด่นประเภทต่างๆ ทั่วประเทศได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2559 ดังนี้

1. สหกรณ์ออมทรัพย์
ภาคเหนือ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จังหวัดแพร่
ภาคกลาง ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์โรพยาบาลตำรวจ จำกัด กรุงเทพมหานครฯ
ภาคอีสาน ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
ภาคใต้ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฏร์ธานี จำกัด จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

2. สหกรณ์การเกษตร
ภาคเหนือ ได้แก่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร
ภาคกลาง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จำกัด จังหวัดสิงห์บุรี
ภาคอีสาน ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด จังหวัดนครราชสีมา
ภาคใต้ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด จังหวัดสุราษฏร์ธานี

3. สหกรณ์นิคม
ภาคเหนือ ได้แก่ สหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่
ภาคกลาง ได้แก่ สหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด จังหวัดจันทบุรี

4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ภาคเหนือ ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านป่าม่วง จำกัด จังหวัดแพร่
ภาคกลาง ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขื่อนเพชรโค้งข่อย จำกัด จังหวัดเพชรบุรี
ภาคอีสาน ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหฤทัยศรีฐาน จำกัด จังหวัดศีรสะเกษ

5. สหกรณ์ร้านค้า
ภาคใต้ ได้แก่ ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
6. สหกรณ์บริการ
ภาคกลาง ได้แก่ สหกรณ์เดินรถกระทุ่มแบน จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร


(ติดตามรายระเอียดเพิ่มเติมที่ http://webhost.cpd.go.th)