ทำไมจึงต้องมี สหกรณ์ออมทรัพย์

           
            ในภาวะปัจจุบันที่ประชาชนประสบปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น ผู้มีรายได้น้อย หรือมีรายได้คงที่ หรือมีรายได้ทางเดียว มักจะได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่สามารถหารายได้เพิ่มให้เพียงพอกับรายจ่ายต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะแก้ไขปัญหาด้วยการกู้ยืมเงินจากนายทุนหรือกู้ยืมนอกระบบ โดยยอมเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูง จึงก่อให้เกิดหนี้สินผูกพัน และเกิดความเดือดร้อนต่อตนเองและครอบครัวตามมา ภายหลังบุคคลที่ประสบปัญหาเดือดร้อนดังกล่าว จึงร่วมกันหาหนทางแก้ไขด้วยการรวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ยึดหลักการพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีวิธีการ ดังนี้
 

            1. การส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์โดยการถือหุ้น สหกรณ์กำหนดให้สมาชิกส่งชำระค่าหุ้นเป็นประจำทุกเดือน โดนการหักเงินค่าหุ้น ณ ที่จ่ายเงินเดือนและจ่ายเงินปันผลค่าหุ้นให้แก่สมาชิกตามอัตราที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 กำหนดไว้ เงินปันผลที่ได้รับนี้ไม่ต้องเสียภาษีให้แก่รัฐ และเมื่อสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ก็สามารถถอนค่าหุ้นคืนได้

            2.การส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์โดยการรับฝากเงิน สหกรณ์มีบริการด้านเงินฝากทั้งประเภทเงินฝากประจำและเงินฝากออมทรัพย์ และให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยในอัตราเดียวกับธนาคารพาณิชย์ หรือสูงกว่าตามฐานะของแต่ละสหกรณ์

            3. การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์จะนำเงินค่าหุ้นและเงินฝากของสมาชิกมาหมุนเวียนให้สมาชิกที่มีความจำเป็นหรือเดือดร้อนกู้ยืม โดยคิดดอกเบี้ยต่ำกว่าเอกชน
             
            โดยสรุปแล้ว วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์นั้น ก็เพื่อเป็นสถาบันการเงินที่ส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมทรัพย์ และให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกเพื่อนำไปใช้จ่ายเมื่อเกิดความจำเป็น ซึ่งการเข้าร่วมสหกรณ์ออมทรัพย์จะสามารถช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมได้อีกทางหนึ่ง


(ข้อมูลประกอบจาก : กรมส่งเสริมสหกรณ์ www.cpd.go.th)