ในความแตกต่าง ระหว่าง สหกรณ์และองค์กรธุรกิจรูปแบบอื่น

นอกจากข้อแตกต่างระหว่างสหกรณ์และห้างหุ้นส่วน/บริษัทจำกัดแล้ว องค์กรที่มีลักษณะการดำเนินงานคล้ายกับสหกรณ์ก็ยังมีอีกหลากหลายประเภท และแน่นอนว่าแต่ละประเภทจะมีรายละเอียดในการดำเนินงาน รวมถึงจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกับสหกรณ์ที่น่าสนใจ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 


 

สหกรณ์ VS รัฐวิสาหกิจ
การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ จะดำเนินการโดยรัฐบาลหรือในนามของรัฐบาลไม่ใช่กิจกรรมของเอกชน งานของรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเรื่องสาธารณูปโภค เช่น การรถไฟ การสื่อสารไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์ เป็นต้น กิจการเหล่านี้มุ่งในด้านให้สวัสดิการแก่ประชาชน ส่วนสหกรณ์นั้นเป็นของสมาชิกดำเนินธุรกิจ เพื่อต้องการจะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแก่สมาชิก
 
สหกรณ์ VS องค์กรการกุศล
องค์กรการกุศล มีจุดมุ่งหมายเพื่อสงเคราะห์และให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือทุพพลภาพให้พ้นจากความยากลำบาก ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือจากภายนอก ไม่ใช่เป็นการส่งเสริมให้ช่วยตนเอง อาจจะส่งผลทำให้ผู้ได้รับการสงเคราะห์มีลักษณะนิสัยอ่อนแอลงไปอีก ในส่วนของสหกรณ์นั้น จะส่งเสริมให้สมาชิกมีลักษณะนิสัยเข้มแข็งจากการพึ่งพาตนเองและเกื้อกูลกัน ดังนั้น ประโยชน์ที่ได้รับจากสหกรณ์ จึงก่อให้เกิดผลดีในระยะยาวมากว่าการช่วยเหลือขององค์กรการกุศล
 
สหกรณ์ VS สหภาพแรงงาน
ในสภาพแรงงาน บรรดาลูกจ้างจะรวมกันโดยมีจุดมุ่งหมายให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียว เพื่อต่อรองกับนายจ้างในเรื่องผลประโยชน์ของการทำงานหรือสวัสดิการของลูกจ้าง ซึ่งในบางครั้ง อาจมีการใช้วิธีการรุนแรงเพื่อกดดันให้นายจ้างปฏิบัติตามที่ลูกจ้างเรียกร้อง แต่สำหรับการร่วมมือกันแบบสหกรณ์นั้น สมาชิกจะร่วมมือกันจัดการประกอบการขึ้น และสมาชิกจะอาศัยบริการนั้นให้เป็นประโยชน์แก่อาชีพหรือการครองชีพของสมาชิกร่วมกัน การทำงานของสหกรณ์เป็นวิธีการที่ไม่ก่อความเดือดร้อนหรือเรียกร้องให้ใครช่วยแต่จะติดต่อกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับธุรกิจซื้อขายตามปกติ
 

(ขอบคุณข้อมูลจาก : สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย http://www.clt.or.th/main/menu_top_right/clt_information/main_10.php)