ทิศทางและแนวโน้ม พัฒนาการของสหกรณ์ไทย


การศึกษาวิจัย 100ปี สหกรณ์ไทย : ประวัติความเป็นมาและแนวโน้มการพัฒนาสหกรณ์ในทศวรรษหน้า” โดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมาของการสหกรณ์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อศึกษาแนวโน้มทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ไทยในทศวรรษหน้า และหาข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนา ปฏิรูประบบสหกรณ์ไทยให้สามารถก้าวต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน โดยมีข้อสรุปเกี่ยวกับ ทิศทางและแนวโน้มพัฒนาการของสหกรณ์ไทย ที่น่าสนใจ ดังนี้

1.การพัฒนาของสหกรณ์ไทย มีความสัมพันธ์กับทั้งปัจจัยภายนอก อาทิ นโยบายกฎหมาย พัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และปัจจัยภายในของสหกรณ์เอง เช่น โครงสร้าง รูปแบบ บุคลากรและระบบการทำงานของสหกรณ์ ขีดความสามารถในการแข่งขัน เป็นต้น

2.ทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ จะเป็นไปเพื่อส่งเสริมให้สามารถปรับตัวดำเนินการในสถานการณ์ทีเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ นอกจากนั้นมีประเด็นทีน่าสนใจเกี่ยวข้องกับการศึกษาทิศทาและแนวโน้มการพัฒนาสหกรณ์ในอนาคต ได้แก่ความเข้าใจของสาธารณชนที่มีต่อสหกรณ์หรือภาพลักษณ์สหกรณ์ไทย นโยบายและกฎหมายสหกรณ์ การปฏิบัติตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐขีดความสามารถของสหกรณ์ และพัฒนาการของสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ เป็นต้น

3.ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ไทยในปัจจุบันมีจุดเด่นในเชิงปริมาณ กล่าวคือ มีจำนวนสหกรณ์ ดำเนินการอยู่ทั่วประเทศ มีสมาชิกสหกรณ์หลากหลายอาชีพมากว่า 11 ล้านคน มีปริมาณธุรกิจ เกือบ 2 ล้านล้านบาท ครอบคลุมธุรกิจทังการผลิตและการบริการ สำหรับผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ ยังมีประเด็นปัญหาที่ต้องพัฒนาเพื่อการขับเคลื่อนสหกรณ์ให้สามารถดำเนินการในสถานการณ์การแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมต่อไป


(ขอบคุณข้อมูลจาก : สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย www.clt.or.th/main)