สรรพากร ส่งแอพพลิเคชันลงสมาร์ทโฟน ตอบรับยุค Digital Economy

ยุคนี้ไม่ว่าองค์กรไหนๆ ต่างก็ต้องพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ซึ่งหมายถึง การนำระบบดิจิทัล มาใช้ในรูปแบบ e-Commerce, Mobile Banking, e-Government และ แอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้การซื้อขายและระบบเงินหมุนเวียนได้อย่างสะดวกและช่วยลดขั้นตอนความยุ่งยากต่างๆ


กรมสรรพากร ก็เป็นอีกหนึ่งในหลายหน่วยงานรัฐที่ปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเช่นกัน เห็นได้ชัดจากที่สรรพากรพัฒนารูปแบบการติดต่อราชการให้สอดรับกับการใช้เทคโนโลยี โดยเปิดตัว“แอพพลิเคชั่น RD Smart Tax”สำหรับติดต่อสื่อสารกับสรรพากร ซึ่งแอพพลิเคชั่นดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ Android และ iOSโดยแอพพลิเคชั่นจะแบ่งการทำงานออกเป็น 4หมวดหมู่ด้วยกัน คือ

1. หมวดข่าวสารจากกรมสรรพากรทั้งเรื่องเด่นที่น่าสนใจ ข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมสรรพากร และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวกับเรื่องของภาษี

2. หมวดสื่อความรู้ซึ่งเป็นการรวบรวมวารสารของทางสรรพากรมาให้อ่านในลักษณะ e-Book นอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้อ่านในเครื่องสมาร์ทโฟนได้ด้วย


3. หมวดยื่นแบบออนไลน์ดูเหมือนจะเป็นหมวดสำคัญที่สรรพากรอยากให้ทุกคนได้ดาวน์โหลดแอพฯ ไปใช้ เนื่องจากช่วยลดขั้นตอนการยื่นแบบภาษี และยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการยื่นแบบภาษีออนไลน์ จากเดิมที่ยื่นได้ในคอมพิวเตอร์เท่านั้น ช่วยให้ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนสามารถยื่นแบบภาษีออนไลน์ผ่านสมารืทโฟนได้ทุกที่ทุกเวลา สำหรับการเข้าใช้งานก็ไม่แตกต่างไปจากการยื่นแบบออนไลน์ในระบบคอมพิวเตอร์

4. หมวดแผนที่สรรพากรโดยสามารถเชื่อมต่อกับระบบนำทาง GPS เพื่อไปยังหน่วยงานสรรพากรในพื้นที่ต่างๆ ได้และยังมีระบบนำทางสำหรับท่านที่ต้องกรเดินทางไปยังหน่วยงานของกรมสรรพากร เรียกว่าเป็นแอพพลิเคชั่นที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้สะดวกในการยื่นแบบภาษีออนไลน์ เนื่องจากที่ผ่านมามีข้ออ้างถึงความไม่สะดวกในการยื่นแบบออนไลน์ที่ต้องผ่านคอมพิวเตอร์เท่านั้น


ขอบคุณข้อมูลจาก www.marketingoops.com