บริษัท อัพบีน จำกัด นำเสนอระบบงานแอปพลิเคชั่นสำหรับสหกรณ์ยุคใหม่ ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เมื่อวันที่ 28- 29 กันยายน 2560 บริษัท อัพบีน  จำกัด ได้รับเกียรติจากทางสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จำกัด ให้นำเสนอระบบงานแอปพลิเคชั่นสำหรับสหกรณ์ยุคใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด