กรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดเวทีฟังความเห็นแก้ไขร่างพ.ร.บ.สหกรณ์ฉบับใหม่17 พ.ค.นี้

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพ.ร.บ.สหกรณ์ ฉบับใหม่ 17 พ.ค.นี้ ถ่ายทอดผ่าน Video Conference ไปยังสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ เปิดโอกาสตัวแทนสหกรณ์ทั้งผู้บริหาร ฝ่ายจัดการและสมาชิกร่วมกันเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายสหกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสหกรณ์ ก่อนจะรวบรวมความเห็นส่งประกอบกับร่างกฎหมายเสนอให้ที่ประชุมครม.พิจารณา
 
UploadImage
 
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์จะจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ซึ่งเป็นการปรับปรุงแก้ไขพ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 ให้มีความทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยในการประชุมครั้งนี้ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อรับฟังความเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้เสียกับร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งตัวแทนสหกรณ์และชุมชุมสหกรณ์ต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ทั้งนี้ ในการจัดทำร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการจัดประชุมรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนไปแล้วตั้งแต่ต้นปี 2561 ที่ผ่านมา และได้รวบรวมรายละเอียด ก่อนจัดทำเป็นร่างกฎหมายเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบในหลักการไปเป็นที่เรียบร้อย โดยที่ประชุมครม.ได้ส่งมอบกฎหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบ ซึ่งจากการตรวจสอบทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการบางส่วนในข้อกฎหมาย จึงมอบหมายให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำหนังสือแจ้งมายัง กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายดังกล่าวอีกครั้ง
 
สำหรับการเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพ.ร.บ.สหกรณ์ ฉบับใหม่ ถือเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งการประชุมในวันที่ 17 พฤษภาคม นี้ จะเริ่มตั้งแต่ 9.30 - 16.30 น. ส่วนกลางจะจัดขึ้นที่สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต มีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับฟังและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม จำนวน 300 คน ประกอบด้วยผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 รวมทั้งตัวแทนสหกรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
 
ส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัด กรมส่งเสริมสหกรณ์จะประชุมแบบ Video Conference ถ่ายทอดสดไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดเชิญผู้บริหารสหกรณ์ และตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ในแต่ละจังหวัดเข้าร่วมรับฟัง เพื่อจะได้รับทราบรายละเอียดของร่างกฎหมาย และเปิดโอกาสให้ตัวแทนสหกรณ์ หรือสมาชิกสหกรณ์ ได้แสดงความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการพัฒนาสหกรณ์ในยุคปัจจุบันด้วย
 
นายวิศิษฐ์ กล่าวต่อว่า สาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการยกร่างเพื่อแก้ไข จะส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ต่าง ๆ ได้มีความสะดวก และคล่องตัว เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริหารกิจการสหกรณ์ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันในร่างกฎหมายยังมีการแก้ไขเรื่องของอำนาจ ของนายทะเบียนสหกรณ์ รวมไปถึงการอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ซึ่งจากเดิมต้องเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ แต่ในกฎหมายฉบับใหม่จะมีการตั้งคณะทำงานย่อยขึ้นมาพิจารณาเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์มากขึ้นด้วย
 
“หลังจากกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดรับฟังความคิดเห็นเสร็จสิ้นในครั้งนี้แล้ว จะรวบรวมความเห็นที่เป็นประโยชน์นำไปประกอบกับร่างกฎหมาย ก่อนจะเสนอไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบ จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามขั้นตอนต่อไป จึงขอเชิญชวนตัวแทนสหกรณ์และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังและเสนอความเห็นต่อร่างพ.ร.บ.สหกรณ์ฉบับใหม่ได้ในวันที่ 17 พฤษภาคม นี้ ” รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ฐานเศรษฐกิจ