สัมมนา "การพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการ สอ." 2561

ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ในฐานะที่เป็นองค์การกลางของสหกรณ์ออมทรัพย์ มีภารกิจในการเป็นศูนย์กลางด้านการเงิน การศึกษา และการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนสหกรณ์ให้มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเอื้ออาทรต่อสังคมด้วยวิธีสหกรณ์ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับขบวนการสหกรณ์ ตามหลักการสหกรณ์ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความเข้มแข็งและมีเสถียรภาพทางการเงินให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ จึงได้พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการอ้างอิงเทียบเคียงสู่การปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณคุณภาพเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริหารจัดการที่ดีตลอดไป 

                         ในการนี้ ชสอ. จึงได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์” ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 701 สำนักงาน ชสอ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบแนวคิดและสาระสำคัญของเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมสัมมนานำความรู้ที่ได้จากการสัมมนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์


เอกสารประกอบการสัมมนา "การพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์

UploadImage

เอกสารประกอบการสัมมนา "การพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์"
 

ดาวน์โหลดคู่มือและโปรแกรม

UploadImage

คู่มือการประเมินเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์  
 

UploadImage

โปรแกรมการคำนวณเกณฑ์มาตรฐานความมั่นคงทางการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ 2561


วีดีโอการบรรยาย
 


บรรยายพิเศษ "การพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มั่นคง ยั่งยืน"
โดย นายชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์
ผู้เชี่ยวชาญ ด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ (นักวิชาการสหกรณ์เชี่ยวชาญ) กรมส่งเสริมสหกรณ์
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ"ความเป็นมาของการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์"
โดย ดร.ธานี ก่อบุญ
ประธานคณะทำงานจัดทำคู่มือประเมินเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ออมทรัพย์
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
 


"เกณฑ์มาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์"
โดย นายสุรจิตต์ แก้วชิงดวง
คณะทำงานจัดทำคู่มือประเมินเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ออมทรัพย์
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ


"เกณฑ์การวัดพื้นฐานความเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์"
โดย นายสุรจิตต์ แก้วชิงดวง
คณะทำงานจัดทำคู่มือประเมินเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ออมทรัพย์
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
 

"การบริหารความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์"
โดย นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน
คณะทำงานจัดทำคู่มือประเมินเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ออมทรัพย์
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
 


"ธรรมาภิบาลสหกรณ์ออมทรัพย์"
โดย ดร.ธานี ก่อบุญ
ประธานคณะทำงานจัดทำคู่มือประเมินเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ออมทรัพย์
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
 


แนะนำ"การใช้โปรแกรมการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์"
โดย นางสาวอารีรัตน์ อาจรักษา
ฝ่ายวางแผน ชสอ. 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

UploadImage

ภาพบรรยากาศภายในงาน
(สามารถดาวน์โหลดได้โดยคลิกที่รูปภาพ)ขอขอบคุณข้อมูลจาก: https://sites.google.com/site/memberfsct/home