"กสส.จับมือ ม.ธรรมศาสตร์พัฒนาบุคลากรดูแลการเงินสหกรณ์"

              UploadImage                 


ปั้นนักการเงินสหกรณ์

 

                   กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมมือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมนักการเงินสหกรณ์รุ่น3 พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินสามารถนำความรู้ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงินของสหกรณ์ เพื่อใช้สำหรับวางแผนในการเข้าไปแนะนำส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

                  กสส. : นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร "นักการเงิน" รุ่นที่3 ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับคณะพาณิชย์ยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อใช้ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารเงิน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามกรอบกฎหมายและหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงสามารถนำความรู้ไปส่งเสริมแนะนำการกำกับดูแลบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยนักวิชาการสหกรณ์ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ ที่มีวุฒิการศึกษาทางด้านบัญชีและการเงิน เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ

                  นายพิเชษฐ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร "นักการเงิน" เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินในระบบสหกรณ์ และสามารถก้าวทันความเสี่ยงหรือวิวัฒนาการทางด้านการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์มีปริมาณการทำธุรกรรมการเงินที่สูง โดยมีสินทรัพย์มากกว่า 80% เมื่อเทียบกับสินทรัพย์ของสหกรณ์ทั้งระบบ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่ต้องปฏิบัติงานและทำหน้าที่ให้คำแนะนำหรือกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารการเงินที่ถูกต้อง และสามารถนำไปใช้ในการส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ได้


UploadImage


                  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดอบรมนักการเงินต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2560 จัดอบรมไปแล้ว 2 รุ่น รุ่นละ 45 คน รวม 90 คน และในปีงบประมาณ 2561 ได้จัดอบรมรุ่นที่3 จำนวน 50 คน ซึ่งตลอดระยะเวลาของการอบรมจะเน้นให้ความรู้เรื่องระบบการบัญชีการเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิตและการบริหารความเสี่ยง การลงทุนและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน โดยวิเคราะห์ตราสารหนี้ ตลาดการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การประเมินสินเชื่อและการกำกับดูแลควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงสหกรณ์

                  ''นักการเงินที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้นับว่าเป็นอนาคตของการส่งเสริมสหกรณ์ หวังว่าจะเป็นกำลังหลักที่ช่วยดูแลสหกรณ์ในเรื่องการเงิน ไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์หรือเครดิตยูเนี่ยน เพราะหลักสูตรนี้จะให้ความรู้ทั้งเรื่องของกฎหมายทางการเงิน การเงินการบัญชี และการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นโอกาสดี ที่บุคลากรของกรมฯ จะได้เรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะทางการเงิน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้สิ่งที่คาดหวังคือ ผู้ที่ผ่านการอบรมนำความรู้มาใช้ประโยชน์โดยสามารถวิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์ได้และประเมินได้ว่าสหกรณ์นั้นๆ มีการดำเนินงานเป็นอย่างไร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนเข้าไปส่งเสริมแนะนำสหกรณ์ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งทุกคนต้องพัฒนา ฝึกฝนและนำมาประยุต์ใช้ในการทำงานให้ได้เพื่อประโยชน์ต่อการส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ในอนาคตต่อไป"



ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจ Facebook : สทส. สำนักถ่ายทอดฯ