สันนิบาตสหกรณ์ลงพื้นที่จัดอบรมสหกรณ์สมาชิกระดับภูมิภาค

โครงการสัมมนาโคราช
 

UploadImage 

            สันนิบาตสหกรณ์ลงพื้นที่จัดอบรมสหกรณ์สมาชิกระดับภูมิภาค (3 กรกฎาคม 2561) นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมฝ่ายจัดการระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “Smart Leader ในยุคประเทศไทย 4.0” และหลักสูตร “เสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการสินเชื่อ” รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2561 ในการนี้มีนายเกรียงไกร ขำอินทร์ รองผู้อำนวยการฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นางประทิน สีสา สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมาร่วมงาานด้วย นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ กล่าวถึงโครงการอบรมทั้งสองโครงการดังกล่าวว่า “โลกของการแข่งขันในยุคโลกาภิวัตน์ หน่วยงานสหกรณ์จะขับเคลื่อนไปได้ต้องอาศัยหัวหน้างานที่ดีและเก่ง มีความรู้ความสามารถในการกำหนดทิศทางขององค์กร ผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องเป็นผู้ที่เดินอยู่ในทิศทางที่หัวหน้ากำหนด หากหัวหน้ากำหนดทิศทางผิด ไม่มีภาวะผู้นำที่ดี เส้นทางความสำเร็จย่อมเต็มไปด้วยอุปสรรค และส่งผลต่อสหกรณ์ในที่สุด ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพหัวหน้างานให้มีคุณสมบัติภาวะผู้นำที่ดี มีศิลปะในการบังคับบัญชา ย่อมทำให้ลูกน้องยอมรับ ศรัทธาและความเชื่อมั่นในตัวหัวหน้า จนสามารถนำทีมทั้งหมดไปสู่เส้นทางลัดแห่งความสำเร็จได้ ส่งผลให้กิจการสหกรณ์เติบโตมั่นคงสืบต่อไป” นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ได้กล่าวอีกว่า “ส่วนในด้านการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหาจัดการสินเชื่อของสหกรณ์ที่จะประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายนั้น สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของคนในองค์กร ดังนั้นบุคลากรของสหกรร์ต้องมีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับและขั้นตอนในการปฏิบัติงานของระบบสหกรร์และธุรกิจสินเชื่อ มีความเข้าใจในข้อมูล และปัญหาของสมาชิกก่อนปล่อยสินเชื่อ หากสมาชิกผิดนัดชำระหนี้ ก็ต้องศึกษากลยุทธ์และเทคนิควิธีการ การประนอมหนี้ และติดตามหนี้ เพื่อป้องกันหนี้สูญที่อาจจะเกิดขึ้น”

UploadImage
 

ดูรูปเพิ่มเติมได้ “ที่นี่”  หรือ ชมวีดีโอ "คลิ๊ก"
 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย