ขบวนการสหกรณ์ ยื่นรายชื่อสมาชิกสหกรณ์นับหมื่น เสนอร่างกฎหมายสหกรณ์

UploadImage

ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ยื่นรายชื่อสมาชิกสหกรณ์กว่า 10,000 รายชื่อ เสนอร่างกฎหมายสหกรณ์ต่อรัฐสภาเนื้อหาสาระครอบคลุมสหกรณ์ทุกประเภท เน้นส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลกิจการสหกรณ์อย่างชัดเจน

    เมื่อวันที่ 3 ส.ค.61 พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) พร้อมคณะผู้ริเริ่มเสนอกฎหมาย จำนวน 58 คน ร่วมยื่นรายชื่อเพื่อเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำร่างกฎหมายสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... ต่อรัฐสภา ซึ่งผู้ร่วมลงชื่อสนับสนุนส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสหกรณ์ประเภทต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 10,000 คน โดยมีนายนัฑ ผาสุก เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้รับมอบหมายจาก ศ.พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารรัฐสภา
 

UploadImage
 

    พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า สาระสำคัญของร่างกฎหมายสหกรณ์ ฉบับนี้ ประกอบด้วย 1.การเสนอให้มีคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อช่วยเหลืองานของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ หรือ คพช. 2.เพิ่มอำนาจหน้าให้ คพช.ในการส่งเสริม สนับสนุนสร้างเสถียรภาพ ดำรงเงินกองทุนรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ์ 3.แก้ไขเพิ่มเติมการกระทำการหรืองดยกเว้นกระทำการในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 4.แก้ไขเพิ่มเติมให้สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการ 5.เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และอำนาจหน้าที่และการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริม กำกับ ดูแลการบริหารเงินและการลงทุนของสหกรณ์ 6.แก้ไขเพิ่มเติมให้การกำหนดประเภทของสหกรณ์ ลักษณะ วัตถุประสงค์และขอบเขตของการดำเนินการ ให้มีมาตรฐานเดียวกัน 7.แก้ไขเพิ่มเติมบัญญัติเกี่ยวกับสมาชิกสมทบ โดยบุคคลธรรมดา ซึ่งบรรลุนิติภาวะและความสัมพันธ์เกี่ยวกับหน่วยงานหรือองค์กรที่มีสหกรณ์นั้น แต่ขาดคุณสมบัติ สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ 8.เพิ่มบทบัญญัติให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ กรรมการ หรือผู้จัดการต้องรับผิดร่วมกันในความเสียหายต่อสหกรณ์ 9.มีการจัดตั้งกองทุนรักษาการเสถียรภาพระบบสหกรณ์ โดยสหกรณ์แต่ละประเภทจัดสรรเงินจากกำไรสุทธิประจำปีเข้ากองทุนรวม และ10.แก้ไขเพิ่มเติมการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และอำนาจกระทำการของชุมนุมสหกรณ์ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายและประสานความร่วมมือกันของขบวนการสหกรณ์ไทยและต่างประเทศ

 

    “ร่างกฎหมายฉบับนี้ ถือว่ามีเนื้อหาสาระครอบคลุมสหกรณ์ทุกประเภท ทั้งการส่งเสริม สนับสนุนและการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม รวมทั้งมีการช่วยเหลือสมาชิกและประสานความร่วมมือกัน เพื่อช่วยเหลือสหกรณ์ด้วย”ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าว

ด้าน นายนัฑ ผาสุก เลขาธิการวุฒิสภา กล่าวว่า จะนำเรื่องดังกล่าวดำเนินการส่งไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สยามรัฐ