ส่งมอบโครงการพัฒนาแอปพลิเคชั่นและระบบบริหารสำหรับสหกรณ์ยุคใหม่

      บริษัท อัพบีน จำกัด ร่วมประชุมกับกรรมการบริหารและทีมงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด  เพื่อจัดส่งมอบโครงการพัฒนาแอปพลิเคชั่นและระบบบริหารสำหรับสหกรณ์ยุคใหม่  ทีผ่านมาเมื่อวันที่  11  เมษายน 2562   ทางบริษัท อัพบีน  จำกัด ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจ ความเชื่อมัน กับทางทีมงานมาในครั้งนี้ด้วย

UploadImage UploadImage

UploadImage