Upbean Coop ร่วมพัฒนาเว็บไซต์สำหรับสหกรณ์ยุคใหม่ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ

             บริษัท อัพบีน จำกัด ร่วมประชุมกรรมการและทีมงานสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ เพื่อร่วมพัฒนาเว็บไซต์สำหรับสหกรณ์ยุคใหม่  ทีผ่านมาเมื่อวันที่  15  พฤษภาคม  2562   ทางบริษัท อัพบีน  จำกัด ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจ ความเชื่อมั่นกับทางทีมงานมาในครั้งนี้ด้วย


UploadImage