อบรมการใช้งานสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย

คุณชนิตสิรี แก้วอุต เข้าอบรมการใช้งานพร้อมทั้งส่งมอบระบบแก่คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2562

UploadImage

UploadImage

UploadImage